Pisać nie tylko do szuflady…

Burmistrz Karczewa 

Rada Miejska w Karczewie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Redakcja „Głosu Karczewa”

ogłaszają

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon.

5. Prace należy nadsyłać do 29 marca 2013 roku na adres: Redakcja „Głosu Karczewa”

05 – 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem „Konkurs poetycki”. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda   I stopnia                                             2.500 złotych

Nagroda  II stopnia                                             2.000 złotych

Nagroda III stopnia                                             1.500 złotych

Nagroda za Najlepszy Zestaw Zagraniczny            700 złotych

Nagroda MGOK                                                     500 złotych

Nagroda „Głosu Karczewa”                                    500 złotych

Nagroda Parafii Karczew                                        500 złotych

oraz, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku,

4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych.

8. Nagrody – Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2013 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.

15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Start a Blog at WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: